Reklamacje i gwarancja

Reklamacje i gwarancja na oferowane produkty jest podstawowym prawem kupującego. Poniżej opisujemy zasady, dotyczące reklamacji i udzielanej gwarancji.

Reklamacje

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solartrade.pl lub pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 70 lok. 12, 00-179 Warszawa
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
 4. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

Jak przebiega ewentualna reklamacja towaru?

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o kontakt oraz dostarczenie:

 • opisu usterki,
 • numeru seryjnego wadliwych podzespołów,
 • faktury zakupu.

W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego, można skontaktować się bezpośrednio z producentem lub wiodącym dystrybutorem producenta towaru w Polsce.

Co w przypadku, kiedy przesyłka dotrze uszkodzona?

Obowiązkiem odbierającego przesyłkę z nowoczesnej hurtowni solartrade.pl jest dokładnie sprawdzenie stanu przesyłki, a w przypadku uszkodzenia spisać z kierowcą/kurierem protokół szkody. Jeżeli uszkodzenie zostało stwierdzone po odjeździe kierowcy, można próbować skontaktować się z firmą spedycyjną, jednak nie możemy zagwarantować, że taka reklamacja zostanie wówczas uznana. Można również skontaktować się z nami, spróbujemy pomóc, jednak bez podpisanego protokołu szkody trudno zagwarantować uznanie reklamacji, ponieważ uszkodzenie mogło nastąpić z winy odbierającego.

Gwarancja

Produkty sprzedawane przez solartrade.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do FOKUS Consulting (dalej: Sprzedawcy),
 • w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy)
Gwarancja PRODUCENTA


Okres gwarancji dla produktów wynosi od 24 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury na dany produkt.

PRODUCENT obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady, według swego wyboru, przez dokonanie naprawy produktu albo jego wymianę na nowy. Termin usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji wad wynosi 14 dni od daty dostarczenia rzeczy do wskazanego magazynu przez uprawnionego z gwarancji. W przypadku skomplikowanej naprawy lub długiego czasu dostawy produktu/części zamiennych czas usunięcia wady wydłuża się o czas niezbędny do wykonania prac lub sprowadzenia produktu/części, jednakże konieczne jest dostarczenie w tym zakresie przez PRODUCENTA odpowiedniego powiadomienia. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji produktu spowodowany koniecznością usunięcia wady (czy to przez naprawę produktu, czy to jego wymianę na nowy). Niezależnie jednak od wszelkich przedłużeń okresu gwarancji ponad podstawowy okres gwarancyjny, wszelkie zobowiązania gwarancyjne PRODUCENTA i uprawnienia Kupującego wynikające z wad produktów wygasają najpóźniej z upływem 6 miesięcy ponad podstawowy okres gwarancyjny.

PRODUCENT odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne produktów powstałe z powodu tkwiących w nich przyczyn (wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze), jeżeli zmniejszają one użyteczność produktów albo jeżeli produkty nie posiadają właściwości, o których istnieniu PRODUCENT zapewniał. PRODUCENT nie udziela żadnych gwarancji, co do użyteczności produktu ze względu na cel zamierzony przez Kupującego.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne produktu wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane przez Kupującego lub osoby trzecie, niewłaściwą eksploatacją lub obsługą niezgodną z wymaganiami producenta produktu, niewłaściwym montażem, uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami zewnętrznymi (min. takimi jak: przegrzanie, uderzenie hydrauliczne, działanie mrozu, naprężenia instalacji, przeciążenie), używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, używaniem w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałymi na skutek wprowadzenia przeróbek lub napraw bez zgody PRODUCENTA albo za zgodą PRODUCENTA lecz przez podmioty nie posiadające autoryzacji PRODUCENTA lub jego przedstawiciela, w tym nie posiadające odpowiednich certyfikatów, lub z użyciem materiałów lub urządzeń nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub dopuszczeń ze strony PRODUCENTA. W przypadku, jeśli ujawnione zostaną wyżej opisane przeróbki, modernizacje lub naprawy, niniejsza gwarancja jakości zostaje automatycznie unieważniona, w szczególności w razie stwierdzenia naruszenia lub usunięcia plomb.

Podstawą do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego przez PRODUCENTA jest przekazanie reklamowanego kompletnego produktu przez Kupującego do PRODUCENTA wraz z kartą reklamacyjną zawierającą opis uszkodzenia.

PRODUCENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przeglądu diagnostycznego w przypadku, gdy Kupujący nie przekazał opisu uszkodzenia i/lub kosztami obsługi transportu w przypadku nie uznania reklamacji lub jeśli produkt okaże się sprawny. PRODUCENT nie ponosi kosztów związanych z wymontowaniem (demontażem) produktu, jego ponownym wmontowaniem (montażem) i uruchomieniem.

PRODUCENT ma prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostarczone produkty przez okres do dnia zapłaty. Okres przerw w świadczeniu usług gwarancyjnych nie wydłuża okresu gwarancji.

W przypadku wad oprogramowania wchodzącego w skład produktu lub będącego produktem, gdy PRODUCENT jest tylko licencjobiorcą (lub sublicencjobiorcą) oprogramowania, PRODUCENT zobowiązany będzie wyłącznie do zawiadomienia swego licencjodawcy o wadzie takiego oprogramowania i dostarczy Kupującemu update oprogramowania, w którym wada została usunięta, kiedy taki update (aktualizacja) oprogramowania zostanie udostępniony przez licencjodawcę PRODUCENTA. Jeśli standardowe oprogramowanie zostało zmodyfikowane przez PRODUCENTA lub oprogramowanie zostało stworzone przez PRODUCENTA dla celów umowy, PRODUCENT zapewni Kupującemu obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe do czasu dostarczenia aktualizacji oprogramowania, w którym wada została usunięta, jeżeli obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe może zostać zapewnione po rozsądnych kosztach oraz jeżeli w przeciwnym wypadku działalność Kupującego byłaby wstrzymana lub istotnie ograniczona.

Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego. Zakazuje się przenoszenia praw i obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji na podmioty trzecie bez zgody PRODUCENTA.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest wyłącznie do terytorium Polski.

Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą – niż określono powyżej – odpowiedzialność PRODUCENTA za wady produktów, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi i odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn wad produktu w najszerszym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie.

Udzielona powyżej gwarancja stanowi jedyną gwarancję jaką PRODUCENT udziela Kupującemu na produkty zakupione przez niego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje ustawowe, wyraźne i dorozumiane.

Koszyk
waluta
PLN Złoty polski
EUR Euro
Scroll to Top